تكنیك بافت پارچه جلد اول

تأليف: مهندس محمد رضا خجسته
1383 178 صفحه 950 تومان

 تعریف تكنیك بافت، نخ‌كشی در وردها
 بافت‌های اصلی، مشقات بافت تافته
 مشقات بافت ساتین، مشقات بافت سرژه
 بافت‌های تركیبی، بافت كرپ
 رنگ بندی تار و پود در بافت‌های یك سیستم تاری و پودی
 نمود بافت‌ها در پارچه
 مشتق نمودن سرژه از طریق بكارگیری اعداد جابجایی متعدد و تغییر جهت خط سرژه و همچنین ایجاد شكستگی در بافت

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram