جوشكاری با قوس الكتریكی

تأليف: مهندس محمدعلی دشتی، مهندس كاظم یاوری نسب
1388 72 صفحه 1000 تومان

 قابلیت‌های جوشكاری قوس الكتریكی
 انواع ماشین‌های جوشكاری
 وسایل مورد نیاز در جوشكاری
 انواع اتصال جوشی، ‌علائم جوشكاری
 عوامل مؤثر در تغییر شكل‌های ناشی از جوشكاری
 روش‌های مناسب برای كنترل امواج
 پنج دستور العمل برای جوش ساختمانی خوب
 آزمایش‌های جوش، اندازه گیری جوش

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram