راهنماي كامل مديريت مالي(2) بر اساس تأليف دكتر مهدي تقوي

تأليف: مرضیه دهقانی زاده
1389 220 صفحه 3200 تومان

 مديريت دارايي‌هاي جاري، ‌تأمين مالي كوتاه مدت
 مديريت سرمايه در گردش،‌ بازارهاي پول و سرمايه
 بازارهاي پول و سرمايه، اجاره دارايي‌ها
 بدهي بلندمدت و سهام ممتاز
 اوراق بهادار قابل تبديل و حق خريد سهام

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram