ریاضی پیش دبستان

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 104 صفحه 6000 تومان

 طبقه بندی و مجموعه‌ها، شباهت و تفاوت ‌
 رابطه‌ی پر و خالی، باز و بسته، آشنایی با اشكال
 آشنایی با مكان، ‌آشنایی با چپ و راست
 قرینه یابی، تناظر یك به یك
 آشنایی با اعداد، اندازه گیری
 آشنایی با سطر و ستون، ‌مرور

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram