ریاضیات پیش‌دانشگاهی

تأليف: مهین حاجی ابوترابی
1392 176 صفحه 7000 تومان

 اعداد، توان، لگاریتم، اعداد جبری و متعالی و قدر مطلق
 توابع، ‌حدود و پیوستگی، نمودار توابع، انواع توابع و حدود توابع
 مشتق، مشتقات راست و چپ و قوانین مشتق گیری
 حدود شامل توابع گویا و مثلثاتی
 روش‌های مشتق‌گیری
 رسم نمودار، نمودار توابع اصلی و ‌نمودار توابع مخروطی
 نمودار تركیب دو تابع و نمودار مقاطع

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram