ریاضیات در شیمی جلد اول

تأليف: سیده زهره میررکنی- محمد مهدی صحتی
1390 184 صفحه 4000 تومان


 منطق
 مفاهیم اولیه
 دستگاه مختصات
 حد و پیوستگی
 مشتق
 دیفرانسیل و ضدمشتق (انتگرال)
 کاربردهای انتگرال معین
 ماتریس و دترمینان
 اعداد مختلط

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram