زبان تخصصی مهندسي علم مواد

تأليف: مهندس زهیر سراجان
1389 264 صفحه 5000 تومان

 Lattice and Crystallography
 Diffusion and Defects in Solids
 Wilding and Soldering
 Phase Diagram
 Solidification and Nucleation
 Phase Transformation
 Metal Forming

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram