فیزیك مواد نساجی (الیاف، ‌نخ، پارچه)

تأليف: دكتر محمداسماعیل یزدانشناس، مهندس رامین عبقری
1381 188 صفحه 1200 تومان

 دسته بندی عمومی الیاف، ‌ساختمان داخلی الیاف
 انواع پلیمر، كوپلیمرهای یكدرمیان
 الیاف طبیعی گروه پروتئینی
 الیاف مصنوعی بازیابی شده- گروه سلولزی
 خصوصیات گرمایی و حرارتی پارچه پوشاك
 مواد تكمیلی مورد استفاده برای پارچه‌های بافته شده از الیاف
 قابلیت انعكاس نور پارچه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram