كتاب كار نرم افزار صفحه گسترده (اكسل 2007)

تألیف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1392 24 صفحه 3000 تومان

 باز كردن برنامه‌ی اكسل و بستن برنامه و فایل
 ذخیره‌ی فایل صفحه گسترده، انتخاب سطر، ستون و سلول
 ابزار بزرگ نمایی و ورود اطلاعات در یك خانه
 ویرایش محتویات یك سلول و انتقال محتوای سلول‌ها
 تغییر نوع و رنگ خطوط سلول‌ها
 آدرس دهی سلول‌ها، جمع اتوماتیك
 مشاهده‌ی پیش نمایش چاپ، نمودار ارزشیابی
 آندو و ردو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram