گزیده آثار طراحی پارچه نیم‌نگاهی به جشنواره طراحی پارچه استان یزد

گردآوری: دكتر ابولفضل داودی، سید جواد درخشان
1389 160 صفحه 20000 تومان

کتابی که از نظر خواهید گذراند چکیده‌ای است از آثار ارائه شده در اولین جشنواره‌ی طراحی پارچه استان يزد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram