مباحثی در جبر خطی وهندسه تحلیلی (با رویکردی برای رشته‌های علوم انسانی) جلد اول

تأليف: سید علیرضا علوی باجگانی- سید ابوالقاسم سلیمانی بافقی
1390 393 صفحه 000/10 تومان


 ماتریس، نمایش ماتریس
 جمع و تفاضل دو ماتریس
 انواع ماتریس‌های خاص، سطری و ستونی، مربع، بالا مثلثی
 دترمینان، خواص دترمینان
 معکوس ماتریس، ‌ماتریس‌های هم ارز، معكوس ماتریس
 دستگاه معادلات خطی، خطی سازگار
 رتبه ماتریس
 كاربرد ماتریس در بحث جواب دستگاه معادلات خطی
 معادله‌ی مفسر و مقادیر ویژه
 مباحث تکمیلی درباره ماتریس

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram