مباحثی در جبر خطی و هندسه تحلیلی (با رویکردی برای رشته‌های علوم انسانی) جلد دوم

تأليف: سیدعلیرضا علوی باجگانی-سید ابوالقاسم سلیمانی بافقی
1390 914 صفحه 10000 تومان

 دستگاه مختصات، نقطه، خط و صفحه
 محور مختصات در فضای یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی
 مختصات نقطه در فضای یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی
 پاره خط در فضای یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی
 خط در فضا
 بردارها
 خط و صفحه در فضای سه بعدی
 مباحث تكمیلی درباره‌ی بردارها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram