مبانی الکترونیک صنعتی

تأليف: مهندس علی امام حسینی- مهندس محمدرضا شایسته
1389 300 صفحه 5500 تومان

 مدار‌های دیودی، ‌انواع دیودهای قدرت
 المان‌های نیمه هادی قدرت، ‌ترانزیستورهای قدرت
 روش‌های کموتاسیون تریستور، ‌خازن‌های كموتاسیون
 مدارهای یکسو ساز، ‌پارامترهای اجرایی یكسوكننده
 مدارهای تبدیل فرکانس، انواع اینورترها
 مدارات محافظ و کاربردی الکترونیک صنعتی
 مدارهای ضربه‌گیر

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram