پرتوی از کلام زیبا روش نورانی عمل سازنده در: مدیریت اسلامی

تألیف و تحقیق: دكترعلی سلطانی
1388 96 صفحه 2000 تومان

 مبادی مدیریت اسلامی
 مبانی مدیریت اسلامی
 اصول مدیریت اسلامی
 مقایسه میان مدیریت اسلامی و مدیریت مصطلح و متداول

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram