معادلات دیفرانسیل معمولی

تأليف: علی اصغر عنصری، دكتر علی صادقیه
1390 394 صفحه 8000 تومان

 معادلات دیفرانسیل، دسته‌بندی معادلات دیفرانسیل
 معادلات مرتبه‌ی اوّل، ‌جدایی‌پذیر، همگن، ریكاتی
 معادلات مرتبه‌ی دوّم و مراتب بالاتر، ‌خطی همگن و استقلال خطی
 حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری توانی و ‌اندیس‌گذار
 حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌های توسعه یافته در مجاورت یك نقطه‌ای غیر عادی منظم
 دستگاه معادلات دیفرانسیل، دستگاه خطی، حل دستگاه خطی با روش حذفی و صفحه‌ی فاز
 تبدیل لاپلاس، تبدیل معكوس لاپلاس، معادلات انتگرال

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram