جستاري بر مباني بازاريابي اسلامي

تاليف:‌سيد حسين حاتمي نسب، فاطمه ابوالحسني

1394   580 صفحه    48/500 تومان

- بازار از ديدگاه اسلام
2-مباني بازاريابي در اسلام
3- فرهنگ در بازاريابي اسلامي
4-رقابت در ديدگاه اسلام
5-اخلاق و بازاريابي اسلامي
6- رفتار خرير ئ مصرف در بازاريابي اسلامي
7- اسلام و بازار مالي
8-اقتصاد اسلامي و بازاريابي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram