سيستم هاي نوين لرزه اي در سازههاي فولادي(بر اساس آخرين دستاوردهاي مهندسي سازه در دنيا)

تاليف و ترجمه: دكتر حميدرضا اميري، مهندس فاطمه فقيه خراساني

1394    167صفحه    12/000 تومان

1- سيستم هاي اتلاف انرژي جديد در سازهها
2- شرحي بر رويكرد موجود در مهندسي زلزله
3- اتلاف انرژي از طريق اصطكاك
4- مهاربندهاي كمانش تاب
5- طراحي BRBF بر مبناي ظرفيت
6- سيستم كنترل حركت گهواره اي
7- حركت گهوارهاي در قابهاي فولادي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram