اصول توليد نانوالياف و كاربرد آنها در تصفيه هوا

تاليف:‌مهندس غزاله چيذري فرد، مهندس آرش الماسيان، دكتر محمدميرجليلي

1394   160صفحه    20/000 تومان

1-روش الكتروريسي
2- مخلوط هاي پليمري و كوپليمرها
3- كامپوزيت الياف با استفاده از نانوپركنندهها
4- نانو الياف كامپوزيتي
5- نانو الياف مورد استفاده در تصفيه
6-تهيه نانو الياف مورد استفاده در تصفيه
7- مدل سازي نانو الياف به منظور تصفيه
8- مدلسازي الكتروريسي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram