پروژه هاي كاربردي GIS پيشرفته

تاليف: مهندس ميثم شهبازي، دكتر سيد علي المدرسي، محسن دادخواه

1394   279 صفحه     18000 تومان

1- آشناي با ArcCatalog
2- محاسن و معايب GIS
3- سيستم هاي تصوير
4- نرم افزار ArcMap
5-آماده سازي داده ها جهت ورود به GIS
6- زمين مرجع كردن
7 آشنايي با پردازش زميني
8- آشنايي با داده هاي رستر و پردازش آن
9- آشنايي با تحليل شبكه
10- آشنايي با Arc Scan
11- ايجاد انيميشين
12- آشنايي با GPS
13- معرفي نرم افزار City Engine

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram