کتب منتشر شده

کتب منتشر شده (236)

تالیف: مریم نیری، رضیه السادات حسینی

1396     216 صفحه      150/000 ریال معرفی نرم‌افزار

مولف: کلاوس شواب

مترجمین: سید مجید میرحسینی، حمیده سلطانی گردفرامرزی

1396    211 صفحه     120/000 ریال

مبانی کارآفرینی

عاطفه همتی، محمد میرجلیلی، مجید اکرمی ابرقوئی

269صفحه، 40000 تومان، 1396

محمد موسایی سنجره یی

117 صفحه، 24000 تومان، 1396

دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی- فاطمه دهقانی

214 صفحه، 35000 تومان،1396

محمد علی اسماعیلی تفتی

138 صفحه      25000 تومان      1396

نویسندگان: لئون جی شیفمن، لسلس لازار کائوک، هاوارد هانسن

مترجم: سید حسن حاتمی نسب، کهدی سلیمانی

256 صفحه، 45000 تومان، 1396

ابوالفضل صادقیان- - زهرا موسوی

160صفحه       24000 تومان         1396تفکر سیستمی
سیستم های پویا
آشنایی با نرم افزار ونسیم

دکتر سید علی آقا میرجلیلی، فاطمه بهبهانی، مهدی ایزدپور

180 صفحه      21000 تومان                    1396

تالیف مرجان میرجلیلی، فیروزه جلیلی، محمدحسن صادق زاده

82صفحه، 13/000 تومان، 92

تاليف

دكتر سيد حسن حاتمي نسب،‌ دكتر علي صنايعي

125 صفحه       19000 تومان            1396

گردآوري دكتر سيد علي المدرسي، علي سركارگر اردكاني

161 صفحه     رايگان      1395

تاليف

لئون جي شييفمن، لسلي لازار كائوك، هاوارد هانسن

ترجمه سيد حسن حاتمي نسب، مهدي سليماني

247صفحه        19000تومان                         1396

گردآوري و تاليف

دكتر فاطمه پيغمبري، حسين صالحي، فاطمه نعمتي، مهنازالسادات سيد خامسي

423صفحه        51000 تومان                         1395

insta            Telegram            Telegram