فاطمه آبياري، فاطمه عليمراديان، راضيه صديقي، سكينه تيرناز با نظارت محمدرضا رحيمي، اختر حكمت

1395، 48 صفحه، 80/000 ريال

فاطمه آبياري،‌فاطمه عليمراديان، راضيه صديقي، سكينه تيرناز   با نظارت محمدرضا رحيمي،‌اختر حكمت

1395، 68 صفحه، 80/000 ريال

دكتر محمود صادق زاده

1395، 202 صفحه

عليرضا ايلخاني، حسين پيروان

1396،308صفحه

مژده رباني ، زهرا دلشادمديريت سبز
فرآيندهاي سبز
اقدام ها و مزاياي سبز
اجرا و موانع سبز
محركه و عملكردهاي سبز
زنجيره تامين سبز به عنوان يك رويكرد پيشگيرانه و يك راه حل بهبود عملكرد زيست محيطي فرايندها و محصوصلات سازمان ها معرفي شده است

بدرالسادات بازيار، عليرضا دهقاني، دكتر محمد حسين فلاح

دكتر محمدحسين جعفري، رضا امين پور

1395، 294ص.

دكتر ابوالفضل داودي، زينب كريمي بابااحمدي

1394،237صفحه

محمد ميرجليل، امين نعيمي

1395، 149ص

مجموعه چكيده مقالات چهارمين همايش ملي مهندسي نساجي، پليمر، پوشاك وطراحي پارچه و لباس

محمد ميرجليلي، محمدرضا احمدزاده، الناز دوشنبه پور، فرزاد جديد بنياد

1394  رايگان