تألیف: دكتر محسن زاینده رودی
1387 96 صفحه 2000 تومان

 عوامل ضعف و ناتوانی علم اقتصاد در ایران
 اهمیت نظریه‌پردازی در علم اقتصاد
 ارائه مدل جهت تولید علم
 نمونه‌ای از حاکم‌شدن سلیقه‌ها و گرایشات خاص
 نمونه‌ای از حاکم شدن مبانی نظری و فنی که مصالح کل جامع مد نظر قرار می گیرد
 چهار چوب اصلی هر برنامه
 تأثیر مبانی نظری در رسیدن به اهداف کلان جامعه

تاليف: احسان اسدي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
رضا حسيني‌راد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
1393 288صفحه 16000 تومان

تألیف و تدوین: شیوا زارع
1391 120 صفحه 5500 تومان

تهيه و تدوين: غلامعلي مديح
1387 104صفحه 2000 تومان