کتب منتشر شده

کتب منتشر شده (236)

فاطمه آبياري،‌فاطمه عليمراديان، راضيه صديقي، سكينه تيرناز   با نظارت محمدرضا رحيمي،‌اختر حكمت

1395، 68 صفحه، 80/000 ريال

دكتر محمود صادق زاده

1395، 202 صفحه

عليرضا ايلخاني، حسين پيروان

1396،308صفحه

مژده رباني ، زهرا دلشادمديريت سبز
فرآيندهاي سبز
اقدام ها و مزاياي سبز
اجرا و موانع سبز
محركه و عملكردهاي سبز
زنجيره تامين سبز به عنوان يك رويكرد پيشگيرانه و يك راه حل بهبود عملكرد زيست محيطي فرايندها و محصوصلات سازمان ها معرفي شده است

بدرالسادات بازيار، عليرضا دهقاني، دكتر محمد حسين فلاح

دكتر محمدحسين جعفري، رضا امين پور

1395، 294ص.

دكتر ابوالفضل داودي، زينب كريمي بابااحمدي

1394،237صفحه

ْGENERAL Catalog

محمد ميرجليل، امين نعيمي

1395، 149ص

مجموعه چكيده مقالات چهارمين همايش ملي مهندسي نساجي، پليمر، پوشاك وطراحي پارچه و لباس

محمد ميرجليلي، محمدرضا احمدزاده، الناز دوشنبه پور، فرزاد جديد بنياد

1394  رايگان

مقدمه اي بر بيومتريال ها

محبوبه محمودي، پيمان محمودي

1394  256 صفحه    240/000 ريال

همايش ملي شيمي،‌صنايع غذايي و محيط زيست در ارتقاء كيفيت

لاله تشكري

1394   386 صفحه     رايگان

از درس خواندن لذت ببريد

مجتبي برزگر بفروئي

1394    62 صفحه   50/000 ريال

محاسبات عددي

محاسبات عددي

محمد حسين ريحاني

1394      200 صفحه     210/000 ريال 

طراحي و ساخت مخازن تحت فشار

ابوالفضل زارع شاه‌آبادي، علي اصغر عطائي

1394  150صفحه    270/000 ريال

 

نش هاي غشايي در پوسته هاي مدور تحت فشار
تنش هاي ناپيوستگي در مخازن تحت فشار
مخازن جدار ضخيم استوانه اي كروي و چنبره اي
تنش هاي حرارتي و اهميت آنها
طراحي مخازن و كلگي ها تحت فشار خارجي بر اساس كد
طراحي پايه هاي مخازن تحت فشار
سوراخ هاي روي مخازن و تقويت آنها

insta            Telegram            Telegram