کتب منتشر شده

کتب منتشر شده (236)

همايش ملي شيمي،‌صنايع غذايي و محيط زيست در ارتقاء كيفيت

لاله تشكري

1394   386 صفحه     رايگان

از درس خواندن لذت ببريد

مجتبي برزگر بفروئي

1394    62 صفحه   50/000 ريال

محاسبات عددي

محاسبات عددي

محمد حسين ريحاني

1394      200 صفحه     210/000 ريال 

طراحي و ساخت مخازن تحت فشار

ابوالفضل زارع شاه‌آبادي، علي اصغر عطائي

1394  150صفحه    270/000 ريال

 

نش هاي غشايي در پوسته هاي مدور تحت فشار
تنش هاي ناپيوستگي در مخازن تحت فشار
مخازن جدار ضخيم استوانه اي كروي و چنبره اي
تنش هاي حرارتي و اهميت آنها
طراحي مخازن و كلگي ها تحت فشار خارجي بر اساس كد
طراحي پايه هاي مخازن تحت فشار
سوراخ هاي روي مخازن و تقويت آنها

مقدمه‌اي بر تربيت بدني عمومي

محمد حسن صادق‌زاده، مهدي مقامي، مرجان ميرجليلي

1394 73 صفحه    120/000 ريال

اصول هنرهاي گرافيك

شيوا زارع

1394 138 صحه  130/000 ريال

داستانهايي از جنس مديريت

محمدرضا دهقاني اشكذري، ابوالفضل راسته

1394 188 صفحه    210/000 ريال

آسان نويسي در امتحان آيلتس

تاليف عباس خويش داري

1394 138 صفحه 100/000 ريال

تاليف: مهندس ميثم شهبازي، دكتر سيد علي المدرسي، محسن دادخواه

1394   279 صفحه     18000 تومان

تاليف: مهندي محمدحسين كارگر،‌مهندس اسفنديار معتمدي، مهندس نفيسه اسماعيلي

1394   108صفحه      15/000 تومان

نويسندگان: دكتر محسن اخوان سپهي، دكتر احمد شجري

1394   91 صفحه    12/000 تومان

تاليف: دكتر سيدعلي المدرسي، مهندس احسان عربيان

1394   136 صفحه    10/000 تومان

آناتومي سالمندي

تاليف: دكتر فاطمه پيغمبري، دكتر مهدي مهديزاده، دكتر فريبا ظفري، دكتر زليخا گلي پورچوشلي

1394

    233صفحه     20/000 تومان

تاليف:‌مهندس غزاله چيذري فرد، مهندس آرش الماسيان، دكتر محمدميرجليلي

1394   160صفحه    20/000 تومان

insta            Telegram            Telegram