تأليف: دكتر سعيده هاشميان
1393 251 صفحه 15000 تومان

اين كتاب شامل 5600 واژه و اصطلاح تخصصي در زمينه‌ی شيمي است و براي دانشجويان رشته هاي مهندسي شيمي، نانو شيمي، ‌محيط زيست، معدن و زمين شناسي،‌ مواد و شيمي غذايي مفيد است.

1386 50 صفحه رايگان
گردآوري و تنظيم: مهندس محمدرضا احمدزاده، دكتر محمد ميرجليلي

تألیف: دكتر سيد امير عباس علومي- دكتر سيد علي آقا ميرجليلي
مهندس محمدهادي ميرجليلي
١٣٩4 130 صفحه 8000 تومان