کتب منتشر شده

کتب منتشر شده (224)

1386 50 صفحه رايگان
گردآوري و تنظيم: مهندس محمدرضا احمدزاده، دكتر محمد ميرجليلي

تألیف: دكتر سيد امير عباس علومي- دكتر سيد علي آقا ميرجليلي
مهندس محمدهادي ميرجليلي
١٣٩4 130 صفحه 8000 تومان

مؤلف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1392 36 صفحه 5500 تومان

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 24 صفحه 3000 تومان

تأليف: مهندس ‌سعیده مفیدی نسب
1391 48 صفحه 4000 تومان

ماهلتیگ- تكستور
ترجمه: مهندس محمدرضا سیدمیر
1389 272 صفحه 6000 تومان

نویسنده: لین ای، فاستر
مترجمین: مهندس محمدرضا سیدمیر- دکتر ‌محمد میرجلیلی
مهندس علی‌اصغر عبدالحسین‌زاده
1394 435 صفحه 20000 تومان

insta            Telegram