تأليف: سياوش راستي كوشكقاضي
1391 208 صفحه 6000 تومان

تأليف: مهندس احمد استقلال
1391 240 صفحه 14800 تومان

مؤلف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1392 36 صفحه 5500 تومان

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 24 صفحه 3000 تومان

تأليف: مهندس ‌سعیده مفیدی نسب
1391 48 صفحه 4000 تومان

ماهلتیگ- تكستور
ترجمه: مهندس محمدرضا سیدمیر
1389 272 صفحه 6000 تومان

نویسنده: لین ای، فاستر
مترجمین: مهندس محمدرضا سیدمیر- دکتر ‌محمد میرجلیلی
مهندس علی‌اصغر عبدالحسین‌زاده
1394 435 صفحه 20000 تومان

تأليف: دكتر معصومه طبا طبایی- دكتر ایران شیخ شعاعی
1389 104 صفحه 3000 تومان

تأليف: زهیر سراجان
1385 127 صفحه 1500 تومان