تأليف: دكترمحمود صادق زاده
1387 460 صفحه 6000 تومان

تأليف: محمد رضا عارفی
1389 164 صفحه 3500 تومان

تألیف: یوهانس کرامر ، استفان بریتلینگ
ترجمه: دكتر رضا ابويي، مهندس رامين رضايي، مهندس فرزين مرادي
1392 221 صفحه 15500 تومان

تأليف: مهندس هادی عبدالرحیم پور هنزائی
1390 160 صفحه 5000 تومان

تأليف: دكتر احمد صادقيان، با همكاري دكتر محمدحسين فلاح
1389 202 صفحه 3000 تومان

تأليف: علی اصغر عنصری، دكتر علی صادقیه
1390 394 صفحه 8000 تومان

تأليف: حمید رضا كمالی- دكترحمید مظاهری- دكتر محمد رضا حدادی
1389 176 صفحه 3500 تومان

تألیف و تحقیق: دكترعلی سلطانی
1388 96 صفحه 2000 تومان

تأليف: سيد جلال طباطبائي- سجاد سياح
1389 176 صفحه 3500 تومان

تأليف: مهندس سیدمحمدرضا علاقه‌بند- مهندس زهرا السادات قندریز
مهندس ابوالفضل گندمی
1391 224 صفحه 6000 تومان