کتب منتشر شده

کتب منتشر شده (236)

مؤلف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1392 36 صفحه 5500 تومان

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 24 صفحه 3000 تومان

تأليف: مهندس ‌سعیده مفیدی نسب
1391 48 صفحه 4000 تومان

ماهلتیگ- تكستور
ترجمه: مهندس محمدرضا سیدمیر
1389 272 صفحه 6000 تومان

نویسنده: لین ای، فاستر
مترجمین: مهندس محمدرضا سیدمیر- دکتر ‌محمد میرجلیلی
مهندس علی‌اصغر عبدالحسین‌زاده
1394 435 صفحه 20000 تومان

تأليف: دكتر معصومه طبا طبایی- دكتر ایران شیخ شعاعی
1389 104 صفحه 3000 تومان

تأليف: زهیر سراجان
1385 127 صفحه 1500 تومان

تأليف: محمد رضا عارفی
1389 164 صفحه 3500 تومان

تألیف: یوهانس کرامر ، استفان بریتلینگ
ترجمه: دكتر رضا ابويي، مهندس رامين رضايي، مهندس فرزين مرادي
1392 221 صفحه 15500 تومان

تأليف: مهندس هادی عبدالرحیم پور هنزائی
1390 160 صفحه 5000 تومان

تأليف: دكتر احمد صادقيان، با همكاري دكتر محمدحسين فلاح
1389 202 صفحه 3000 تومان

insta            Telegram            Telegram