تأليف: سید علیرضا علوی باجگانی- سید ابوالقاسم سلیمانی بافقی
1390 393 صفحه 000/10 تومان

مترجم: مهندس محمد میرجلیلی
1381 369 صفحه 1500 تومان

ترجمه و تحقیق: دكترسیدحمید شمع‌ریزی
1391 624 صفحه 12500 تومان

مؤلف: مهندس ‌سعیده مفیدی نسب
1391 84 صفحه 4000 تومان

گردآوری: دكتر ابولفضل داودی، سید جواد درخشان
1389 160 صفحه 20000 تومان

مؤلف: مهندس سعیده مفیدی‌نسب
1391 84 صفحه 4000 تومان

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1392 48 صفحه 4500 تومان

تأليف: ‌مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 36 صفحه 4500 تومان

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 60 صفحه 3500 تومان