كميته انضباطي (دفتر ارتباطات دانشجويي)

 

moalaei نام و نام خانوادگی  محمود معلايي
رایانامه
 پست سازمانی مسئول دفتر كميته انضباطي دانشجويي تلفن 035-31872414
مکان ساختمان طاهري شماره اتاق

 

شرح وظايف :
     كميته انضباطی با هدف ايجاد و حفظ فضای سالم ومعنوی در دانشگاه با اولویت اقدامات تربيتی و ارشادی فعاليت مي نمايد.
     بررسي مشكلات انضباطي و اخلاقي دانشجويان
     پیگیری تشکیل جلسات کمیته انضباطی به صورت منظم
     تنظیم صورتجلسات کمیته برابر فرم مصوب
      تنظیم پیش نویس احکام کمیته انضباطي و پیگیری تایپ و امضاء
      ابلاغ احکام کمیته به دانشجویان خاطی
      بررسی صحت گزارش های رسیده به کمیته انضباطی
     هماهنگی جهت انتخاب نمایندگان کمیته انضباطی در امتحانات پایان ترم و توجیه آنها
     نظارت بر حوزه های امتحانی جهت بررسی اجرای دقیق آیین نامه های انضباطی
      تحلیل و آماده سازی وضعیت موارد انضباطی گروهها جهت برنامه ریزی مشاوره ای باهمکاری گروه

insta            Telegram            Telegram