كميته انضباطي (دفتر ارتباطات دانشجويي)

 

moalaie mahmoud نام و نام خانوادگی  محمود معلايي
رایانامه
 پست سازمانی مسئول دفتر كميته انضباطي دانشجويي تلفن 035-31872415
مکان ساختمان طاهري شماره اتاق

 

شرح وظايف :
 * كميته انضباطی با هدف ايجاد و حفظ فضای سالم ومعنوی در دانشگاه با اولویت اقدامات تربيتی و ارشادی فعاليت مي نمايد.
 * بررسي مشكلات انضباطي و اخلاقي دانشجويان
 * پیگیری تشکیل جلسات کمیته انضباطی به صورت منظم
 * تنظیم صورتجلسات کمیته برابر فرم مصوب
 * تنظیم پیش نویس احکام کمیته انضباطي و پیگیری تایپ و امضاء
 * ابلاغ احکام کمیته به دانشجویان خاطی
 * بررسی صحت گزارش های رسیده به کمیته انضباطی
 * هماهنگی جهت انتخاب نمایندگان کمیته انضباطی در امتحانات پایان ترم و توجیه آنها
 * نظارت بر حوزه های امتحانی جهت بررسی اجرای دقیق آیین نامه های انضباطی
 * تحلیل و آماده سازی وضعیت موارد انضباطی گروهها جهت برنامه ریزی مشاوره ای باهمکاری گروه

insta            Telegram            Telegram