برگزاري آزمون جامع دكتري در دانشگاه آزاد اسلامي يزد

معاون آموزشي خبر داد:


برگزاري آزمون جامع دكتري در دانشگاه آزاد اسلامي يزد


آزمون جامع دكتري ترم اول سال تحصيلي نود وهفت در روز دهم ديماه در دانشگاه آزادا سلامي واحد يزد برگزار خواهد شد.


به گزارش خبر نگار روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي يزد، در اين آزمون ، دانشجوياني كه درسهاي تئوري دوران تحصيل خود را در رشته هاي مختلف دكتري با معدل شانزده به بالا گذرانده اند و شرايط شركت در آزمون مذكور را دارند ميتوانند شركت نمايند.
دكتر المدرسي معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي يزد گفت:" تعداد شركت كنندگان در اين آزمون بر اساس ارزيابي هاي انجام شده يكصد وشصت وهفت نفر خواهد بود، كه هركدام از دانشجويان دكتري براي شركت در آزمون جامع، سه تا چهار موضوع درسي اصلي را در اين آزمون خواهند گذراند و در صورتي كه معدل اين آزمون، بالاي شانزده باشد مي توانند وارد مرحله پژوهشي دوره دكتري شوند و با تصويب پروپوزال، مراحل مربوطه دوره دو ساله تحقيق و پژوهش توليد رساله دكتري را به انجام رسانند".
المدرسي ادامه داد:" دانشگاه آزاداسلامي يزد، داراي بيست و سه گرايش دكتري در مجموعه هاي علوم انساني، فني مهندسي، كشاورزي و علوم پايه و همچنين تعداد يكصد و هفتاد عضو هيات علمي تمام وقت، كه شامل چهار نفر استاد تمام، هيجده نفر دانشيار و بقيه استاد يار و مربي مي باشد".
وي افزود: "روز دوشنبه دهم دي ماه، آزمون جامع دكتري از ساعت هشت صيح در نوبت هاي سه گانه، در اين واحد برگزار و آزمو ن شفاهي آن روزهاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم، خواهد بودكه بايد مجموع معدل كتبي و شفاهي بالاي شانزده باشد تا دوره جامع را بگذرانند و وارد مراحل بعدي شوند".

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram