اساتید دانشکده نساجی و پلیمر

 

پست الكترونيك

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

نام خانوادگی نام ردیف

مهندسي نساجی – تکنولوژی نساجی

مربی

دانشجوی دکتری

احمدزاده

محمد رضا

1

مهندسي نساجی – تکنولوژی نساجی

مربی

كارشناسي ارشد

اعتمادی فر

علی

2

مهندسي نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

مربی

دانشجوی دکتری

سید میر

محمد رضا

3

مهندسي نساجی – تکنولوژی نساجی

مربی

دانشجوی دکتری

شرافت

حمید رضا

4

مهندسي نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

دکتری تخصصی

شهوازیان

محمد

5

مهندسي نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

استاديار

دكتري تخصصي

شیر غلامی

محمد علی

6

مهندسي نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

دکتری تخصصی

عبقری

رامین

7

مهندسي نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

مربی

دانشجوی دکتری

گلشن

حمید رضا

8

مهندسي نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانشیار

دکتری تخصصی

میرجلیلی

محمد

9

شيمي تجزيه

دانشیار

دکتری تخصصی

نصيري زاده

نويد

10

مهندسي نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

دکتری تخصصی

نمیرانیان

بهنام

11

مهندسي نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانشیار

دکتری تخصصی

یزدانشناس

محمد اسماعیل

12

insta            Telegram            Telegram