تبلیغات

تبلیغات و مشارکت در برگزاری نمايشگاهها

- استفاده از فضای محیطی دانشگاه جهت کمک به تنوع درآمدسازی در دانشگاه
-تلاش در جهت راه اندازی شرکت های دانش بنیان در حوزه روابط عمومی با استفاده از ظرفیت های علمی موجود در واحد دانشگاهی تابعه
- مشاركت‌ در برگزاري‌ سمينارها و گردهمايي‌ های تخصصي‌ و عمومي‌ دانشگاه‌.
- پوشش‌ تبليغي‌ ساختمانها و فضاهاي‌ عمومي‌ دانشگاه در گراميداشت‌ ايام‌ و مناسبتهاي‌ ويژه‌.
- تدوين‌ و اجراي‌ طرح‌ جامع‌ تبليغات‌ براي‌ فضاسازي‌ فرهنگي‌ - تبليغي‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.
- مديريت‌ نمايشگاهها (سالانه‌، دايمي‌ و ...) در داخل و خارج‌ دانشگاه‌.
- تهيه‌، تدوين‌ و اجراي‌ تقويم‌ مراسم‌ داخل‌ دانشگاه‌.
- راه‌اندازي‌ و اداره‌ موزه‌ و اتاق‌ انتظارات‌ دانشگاه.
- توليد و سفارش‌ ساخت‌ آگهي‌هاي‌ تلويزيوني‌ و فيلم‌هاي‌ مورد نياز براي‌ تبليغ‌ عملكرد و مستندسازي‌ دانشگاه‌.

insta            Telegram            Telegram