مصوبات شورای پژوهشی واحد

جلسه شورا مورخ  95/01/30 به شماره 95/1

با اختصاص 20% پژوهانه جهت خريد تجهيزات موافقت شد.

در ارتباط با كسر نمره دفاع به موقع پايان نامه ها مقرر شد چنانچه استاد راهنما تاييد نمايد كه تمديد به دليل كمبود امكانات بوده و دانشجو مقصر نیست مفاد بخشنامه شماره 22/10/92رعايت شود.

- اخذ كد استاد راهنما براي كليه مربياني كه عضو هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي يزد بوده و شرايط احراز را دارند به شرط تایید شورای گروه و رییس دانشکده بلامانع است.

 

جلسه شورا مورخ 95/02/13  به شماره 95/2

-به مقالاتي نمره اختصاص مي يابد  (اعم از علمي پژوهشي و همايش )كه حتما نام استاد راهنما و استاد مشاور آورده شده باشد.

- در خصوص پرداخت تشويقي مقالاتي كه مستخرج از پايان نامه و طرح پژوهشي نمي باشند(ساير با مجوز دانشگاه):مقرر شد در رشته های علوم پایه و فني مهندسي به 5 مقاله ISI Wos در سال مشروط به اينكه در سه مورد از مقالات عضو هيات علمي، نويسنده مسئول باشد و در خصوص رشته هاي علوم انساني و هنر به سه مقاله علمي پژوهشي يا ISI مشروط به اينكه در 2 مقاله عضو هيات علمي، نويسنده مسئول باشد تشویقی تعلق گیرد. تشویقی مقالات سایر فقط به اعضای هیات علمی واحد پرداخت میشود.

-با توجه به گسترش روز افزون برگزاری همایشها از طریق موسسات و شرکتهای خصوصی و عدم داوری علمی مقالات مقرر شد کل نمره همایشها برای دانشجویان ارشد ۱ نمره در نظر گرفته شود و اعتبار علمی همایش از نظر موسسه برگزار کننده و کمیته علمی در نظر گرفته شود.

insta            Telegram