امكانات سما

زمين حدود 30.000 مترمربع
فضاي آموزشي حدود 16000 متر مربع
سالن ورزشي سر پوشيده حدود 2000 مترمربع
آزمايشگاه 5 باب
كارگاه 6 باب
كتابخانه 6 باب
تعداد كتب 20000 جلد
نمازخانه 5 باب
كانون قرآن وعترت 3 باب
سايت كامپيوتر 4 باب
فضاي ورزشي رو باز 10000

insta            Telegram            Telegram