اخبار گروه معماری

اخبار گروه معماری (33)

احتراما به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند زمان تحويل پروژه هاي استاد محسن دهقاني تفتي به شرح ذيل اعلام ميگردد.

1-      درس حكمت و هنر اسلامي سه شنبه مورخ 1394/05/13 ساعت 12-10 دانشكده هنر

2-      درس سير انديشه هاي معماري سه شنبه 1394/05/21 ساعت 12-10 دانشكده هنر

نوع تحويل : حضوري

مدارك تحويل: * چاپ گزارش   * CD مدارك درخواستي

دانشجويان کارشناسی ارشد كه واحد پايان نامه را اخذ مي نمايند لازم است جهت آشنايي با مراحل گذراندن واحد پايان نامه و فرم هاي مربوط به آن به سايت دانشگاه آزاد اسلامي يزد،

لينك : فرمهاي تحصيلات تكميلي / فرمهاي مربوط به كارشناسي ارشد / فرمهاي دانشكده هنر و معماري مراجعه نمايند.

دانشجوياني كه واحد پايان نامه را در نيمسال دوم انتخاب و يا تمديد نموده اند، بايد نسخه نهايي پايان نامه خود را حداكثر تا 20 مرداد ماه به واحد پژوهش دانشكده (آقاي ظهوري) تحويل نمايند تا بتوانند جلسه دفاع خود را در شهريورماه برگزار كرده و مشمول تمديد واحد پايان نامه براي ترم مهر 95-1394 نشوند.

insta            Telegram            Telegram