دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری

مهلت تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد جهت دفاع در نيمسال اول 96-95 تا تاريخ  1395/11/13   تمديد گرديد.

لطفا به هیچ عنوان انتخاب واحد را تائید نهایی نفرمائید.

کد درس طرح نهایی ۱۱۸۳۲ است.

انتخاب استاد در مرحله بعدی می باشد.

مهلت تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد جهت دفاع در نيمسال اول 96-95 تا تاريخ  1395/11/06   تمديد گرديد.

insta            Telegram            Telegram