دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری

مهلت تحويل پايان نامه تا 10 بهمن تمديد شد.

كلاس پارچه شناسي تخصصي روز چهارشنبه 25/9/1394 ساعت 18-16  و  20-18  تشكيل نمي گردد.

insta            Telegram            Telegram