دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری

مهلت تحويل پايان نامه تا 10 بهمن تمديد شد.

كلاس پارچه شناسي تخصصي روز چهارشنبه 25/9/1394 ساعت 18-16  و  20-18  تشكيل نمي گردد.

دانشجوياني كه از كمد دانشجويي استفاده مي نمايند و داراي كليد كمد هستند حداكثر تا پايان آذرماه 1394 مهلت دارند نسبت به تخليه وسايل خود و تحويل كليد به دانشكده اقدام نمايند. بديهي است پس از اين تاريخ دانشكده هيچ گونه مسئوليتي نسبت به وسايل موجود در كمدها نداشته و عواقب آن بر عهده خود دانشجو مي باشد.

insta            Telegram            Telegram