معرفی دانشکده پزشکی علي ابن ابيطالب(ع)

دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه آزاد اسلامی یزد با حدود870نفر دانشجو در رشته گرایش ها و مقاطع تحصیلی به شرح زیر مشغول به فعالیت میباشد: 

 رشته پزشکی -دکترای عمومی

 رشته پرستاری داخلی جراحی - ارشد 

 رشته پرستاری مراقبتهای ویژه - ارشد 

 رشته پرستاری - کارشناسی

 رشته اتاق عمل - کارشناسی

 رشته هوشبری - کارشناسی 

 

 

insta            Telegram            Telegram