خدمات آموزشي و توانمندسازی

تعریف توانمند سازی:

یك فرايندی است برای اینکه شمابتوانید:

 • نيروي دورني خودراآزاد کنید.

 • مسئوليت پذيري خودراافزایش دهید.

 • صبوروشکیبا باشید.

 • تصمیم برای تغییروبهبود وضعیت خودبگیرید.

تعریف خود مراقبتی:

یک فرایندی است برای اینکه شما بتوانید وبخواهید ازسلامت خودتان مراقبت کنید

 • رفتار خودمراقبتي داراي دو بعد خواستن وتوانستن است.

 • خواستن یعنی شما انگیزه کافی برای مراقبت ازخودداشتبه باشید.

 • توانستن یعنی شماتوانایی لازم برای مراقبت از سلامت خودداشته باشید.

 • داشتن دانش ومهارت وخودباوری به شما انگیزه وتوانایی لازم برای خودمراقبت می دهد.

عوامل موثربربروزرفتارخودمراقبتی:

یک سری فاکتورهایی وجود دارد که با تقویت آنها شما می توانید از سلامت خودتان مراقبت کنید

 • نظام شناختي فرد(خود كارمدي)

 • نظام ارزشي فرد

 • دانش وسواد سلامتي فرد

 • مهارت هاي فرد (مهارت زندگي وسلامتي)

 • محیط حمیایت کننده ازفرد(دانشگاه سالم)

خدمات آموزشی مرکزمشاوره همای رحمت(با هدف بروزرفتارخودمراقبتی):

 • کلاسهای آموزشی

 • کارگاههای آموزشی

 • جلسات سخنرانی

 • بسته های آموزشی

 • اردوهای آموزشی

insta            Telegram            Telegram