خدمات پژوهشي

خدمات پژوهشی قابل‌ارائه درمركزمشاوره هماي رحمت

  • كمك به عملياتي شدن پایان‌نامه وطرح‌های تحقيقاني مانند(توزيع پرسشنامه،مداخلات روان ‌شناختی).

  • ارائه پیشنهاد‌ها براساس پژوهش‌های كاربردي درجهت رفع مشكلات دانشجویان.

  • شناخت مشكلات روان‌شناختی،آموزشى و رفاهى دانشجویان.

  • پالايش وغربالگری سلامت روان دانشجويان .

  • بررسى نگرش‌های دانشجویان در مورد موضوعات مختلف.

  • كمك به چاپ مقالات علمی

  • مشاوره پژوهشی دراجراي پایان‌نامه‌ها وطرح‌های تحقیقاتی درحوزه علوم تربيتي وروانشناسی

insta            Telegram            Telegram