خدمات مددكاري

مددکاری اجتماعی چيست؟

 • حرفه ای مبتنی بر دانش ومهارت است.

 • مجموعه اقداماتي براي توانمندسازی افرادمي باشد تا بتوانند با تکیه بر توانائیها وامکانات موجود برای حل مشکل اقدام کنند وبه رضایت خاطر فردی برسند.

مدد جوكيست؟

 • هرفردي كه براثرعوامل مختلف اجتماعی،روانی،اقتصادی، فرهنگی، فردی وغیره قابلیتها وتواناییهایشان کم شده یا اختلالاتی درآنها بوجود آمده است،

 • هرقزدی  که نیازمندبه حمایت ومداخله فردمتخصص برای حل یا کاهش مشکل خود دارد.

خدمات مددکاری قابل ارایه درمرکزمشاوره

 • پيگيري وضعيت دانشجویان مددجو براي ارائه پوشش حمايتي براي حل مشكلات تحصیلی،خانوادگی فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي، ارتباطي

 • شناسايي منابع حمايتي اهم از منابع خانوادگي، درون دانشگاهی وبرون دانشگاهي

 • شناسايي دانشجويان با افت تحصيلي وپیگیری وضعیت آنها

 • شناسایی دانشجويان خوابگاهي با مشكلات اقتصادي و غیره وپیگیری وضعیت آنها

 • شناسايي دانشجويان مبتلابه اختلالات شدید روانی وپیگیری وضعیت آنها

 • شناسایی دانشجویان مشکوک به اختلال سلامت روان وپیگیری وضعیت آنها

 • پيگيري وضعيت دانشجويان با افكار خودكشي

 • پيگيري وضعيت دانشجويان درگير به مواد مخدر

 

insta            Telegram            Telegram