کادر دانشكده علوم انساني

نام

نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

پست سازماني

حوزه كاري

مكان دفتر

تلفن دفتر

عكس

رايانامه

محمد علي

دهقان تفتي

دكتري اقتصاد

رييس دانشكده علوم انساني

افشاريان

طبقه اول كريدور 1

داخلي 2651

شماره مستقيم

31872651

 dehghani ma

و شماره همراه 09133565085

محمد جعفر

گل وردي

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

رييس اداره امور آموزشي دانشكده و كارشناسي

تربيت بدني ادبيات،علوم ارتباطات و زبان انگليسي

افشاريان

طبقه اول كريدور 1

داخلي 2650

شماره مستقيم

31872650

golvardi 

عباسعلي

دهقاني اشكذري

دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني

كارشناس پژوهشي

افشاريان

طبقه اول كريدور 1

داخلي 2502

شماره مستقيم

31872502

 dehghani ab

زهره

نيكونژاد

ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناس آموزش گروه هاي معارف

افشاريان

طبقه اول كريدور 2

داخلي 2516

شماره مستقيم

31872516

**

روح الله

انوري

مهندسي متالورژي

ناظر آموزش

( امور كلاسها )

افشاريان

طبقه اول بين كريدور 1 و 2

داخلي 2494

شماره مستقيم

31872494

 anvari

محمد رضا

فصاحت

كارشناسي آموزش ابتدايي

كارشناس آموزش علوم تربيتي

افشاريان

طبقه همكف كريدور 3

داخلي 2418

شماره مستقيم

31872418

 fesahat

">

insta            Telegram            Telegram