كارگزينى هيات علمى

رئيس اداره :دكتر احمد استقلال
مدرك تحصيلي :  دکترای شهرسازي
شماره داخلي:2470
محل استقرار:ساختمان دكتر طاهري

اداره كارگزينى هيات علمى يكى از اداراتى است كه در حوزه معاونت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى بشرح ذيل عهده دار و وظايفى مى باشد :

انجام مراحل جذب و استخدام هيأت علمي بر اساس آگهي فراخوان جذب هيأت علمي
صدوراحكام حقوقي اعضاء هيات علمي
انجام امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاء هيات علمي و نظارت بر عقد قراردادهاي محضري آنان
اجراي دقيق بخشنامه ها مربوط به افزايش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي
اجراي ضوابط در انتخاب مديران اجرايي و مديران گروه و صدور احكام حقوقي مربوطه
نظارت بر روند حضور مديران اجرايي ، تهيه ليست کارکرد مديران اجرايي و محاسبه ساعات كار و اضافه كار آنان
اجراي ضوابط قانوني مربوطه در امرتكميل واحدهاي موظفي اعضاء هيأت علمي و رعايت حداقل و حداكثر سقف تدريس
نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طريق گروه‌هاي آموزشي و دريافت مدارك و تعريف كد شناسايي در سيستم
بررسي و تأييد ابلاغيه هاي تدريس ودريافت قراردادهاي حق التدريس مدرسان مدعو
بررسي مدارك علمي و پژوهشي اساتيد حق التدريس و تعيين نرخ حق التدريس
برگزاري جلسات كميته منتخب واحد (بررسي امور مربوط به ترفيعات ساليانه ،تبديل وضعيت استخدامي وارتقاء علمي)
همكاري با معاونت پژوهشي در زمينه استخدام متخصصين مشمول خدمت وظيفه
نظارت بر اعطاء تسهيلات مالي مختلف به اعضاء هيات علمي
بازخريدمرخصي ( ويژه اعضاي هيأت علمي داراي پستهاي اجرايي كه به دليل ازدحام كار نمي توانند از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايند).
تهيه و ثبت آمار و اطلاعات مورد نياز مقامات ذيربط در مورد كادر هيأت علمي و مدرسان حق التدريس

انجام كليه مكاتبات مربوط به اعضاي هيأت علمي

كارشناسان اداره كارگزيني هيأت علمي
خانم مليحه پورنيشابوري شماره داخلي 2472
خانم سعیده مدنی شماره داخلي 2471