معرفي سما

تاریخچه مرکزآموزشی وفرهنگی سما واحد یزد:

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد درسال 1371 با توجه به تصويب طرح جامع توسعه مدارس غير انتفاعي از طرف هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي و با همت موسس عالم ومتدين واحد مرحوم مغفور جناب آقاي دكتر علي سلطاني مرکزآموزشی وفرهنگی سما را در شهر دارالعلم دارالعباده یزد،بنيانگذاري نمود .

insta            Telegram            Telegram