رشته ها و مقاطع تحصيلي دانشكده مهندسي نساجي و پلیمر

مقطع تحصيلي دكتري تخصصي
دكتري تخصصي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
دكتري تخصصي مهندسي نساجي-تكنولوژي نساجي

مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد مهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي
كارشناسي ارشد مهندسي نساجي- مديريت نساجي
كارشناسي ارشد مهندسي نساجي- شيمي نساجي و علوم الياف
كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- پليمر

مقطع تحصيلي كارشناسي
كارشناسي مهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي
كارشناسي مهندسي نساجي- شيمي نساجي و علوم الياف
كارشناسي مهندسي نساجي- مهندسي پوشاك
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي
كارشناسي مهندسي پليمر- پليمر

insta            Telegram            Telegram