کارکنان دانشکده هنر

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
  • محمدحسن یادگاری
رئیس اداره آموزشی و دانشجویی و پژوهشی ۳۱۸۷۲۵۲۴
  • سالار ظهوری
کارشناس پژوهشی دانشکده ۳۱۸۷۲۵۲۷
  • علیرضا رحیمی سخویدی
ناظر آموزش دانشکده ۳۱۸۷۲۵35
  • عبدالرضا دشتی
کارگزینی و امور اساتید دانشکده ۳۱۸۷۲۵۲۵
  • علی بلور
کارشناس کارگاه و مسئول نشریه لاتین دانشکده
31872527
  • زهرا حاجی زاده
کارشناس امور آموزشی دانشکده ۳۱۸۷۲۵۲۵
  • اکرم مستقل چی
مسئول امور کارگاههای دانشکده ۳۱۸۷۲۵۲۹
  • محدثه خردمند
مسئول کارگاه لباس و دوخت و کارشناس امور پژوهشی ۳۱۸۷۲۵۲۶-31872616
  • مرجان گنجی زاده
مسئول سایت های کامپیوتری و کارشناس امور پژوهشی ۳۱۸۷۲۵۳۰

insta            Telegram