کارکنان دانشکده هنر

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
  • غلامرضا سرباز
رئیس اداره آموزشی و دانشجویی و پژوهشی ۳۱۸۷۲۵۲۴
  • حسين عزيزي
ناظر آموزش دانشکده ۳۱۸۷۲۵35
  • عباسعلي دهقاني اشكذري
كارشناس پژوهشي دانشكده 31872527
  • علی بلور
کارشناس کارگاه و مسئول نشریه لاتین دانشکده
31872546
  • اکرم مستقل چی
مسئول امور کارگاههای دانشکده ۳۱۸۷۲۵۲۹
  • محدثه خردمند

مسئول كارگاه لباس و دوخت و

كارشناس امور آموزشي

31872525-31872526
  • مرجان گنجی زاده

مسئول سایت های کامپیوتری و

كارگزيني و امور اساتيد دانشكده

۳۱۸۷۲۵۳۰
  • عليرضا رحيمي سخويدي
مسئول دفتر رياست دانشكده و امور بازديدها 31872616

insta            Telegram            Telegram