کارکنان دانشکده هنر

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
  • غلامرضا سرباز
رئیس اداره آموزشی و دانشجویی و پژوهشی ۳۱۸۷۲۵۲۴
  • سالار ظهوری
کارشناس پژوهشی دانشکده ۳۱۸۷۲۵۲۷
  • ابوالفضل صالحي
ناظر آموزش دانشکده ۳۱۸۷۲۵35
  • عبدالرضا دشتی
كارشناس كارگاه ۳۱۸۷۲۵33
  • علی بلور
کارشناس کارگاه و مسئول نشریه لاتین دانشکده
31872546
  • اکرم مستقل چی
مسئول امور کارگاههای دانشکده ۳۱۸۷۲۵۲۹
  • محدثه خردمند
مسئول کارگاه لباس و دوخت و کارشناس امور آموزشي  ۳۱۸۷۲۵۲۶-31872525
  • مرجان گنجی زاده
مسئول سایت های کامپیوتری و كارگزيني و امور اساتيد دانشكده ۳۱۸۷۲۵۳۰
  • عليرضا رحيمي سخويدي
امور آموزشي 31872616

insta            Telegram            Telegram