کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده پس از واريز مبلغ مشخص شده به حساب جاري سيبا به شماره 0100001005001   نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد يزد به دبيرخانه كميسيون معاملات مراجعه و حداكثر تا ده روز پس از درج آگهي اسناد تكميل شده را تحويل دبيرخانه كميسيون معاملات نمايند .خاطر نشان مي گردد دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در نظر دارد جهت تكميل تجهيزات آزمايشگاهي اقدام به خريد نمايد، لذا خواهشمند است فرم‌ استعلام‌بها مربوط به  دستگاه سونوگرافی را مطابق توضيحات درج شده از لينك زير دريافت و در موعد مقرر  پس از تكميل به همراه كليه مدارك و ضمائم مربوطه به آدرس پستي دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه ارسال نماييد.

دریافت فرم  استعلام بها دستگاه  سونوگرافی

مناقصه مرحله دوم خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در نظر دارد جهت تكميل تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي اقدام به خريد نمايد، لذا خواهشمند است متناسب با شاخه تخصصي، فرم‌ يا فرم‌هاي استعلام‌بها مربوط به هر دستگاه را مطابق توضيحات درج شده از لينك زير دريافت و در موعد مقرر (از 1395/09/23 تا پايان 10 روز كاري)  پس از تكميل به همراه كليه مدارك و ضمائم مربوطه به آدرس پستي دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه ارسال نماييد.

دریافت فرم هاي استعلام بها تجهیزات آزمایشگاهی

بنام خدا

فراخوان مزايده

با استعانت از درگاه ايزد منان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد درنظر دارد رستوران هاي بركت دانشگاه وبيمارستان شاه ولي ر ااز طريق برگزاري مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده پس از واريز مبلغ 200000 هزار ريال (بيست هزار تومان)به حساب جاري سيبا به شماره 0100001005001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي يزد ،به دبيرخانه كميسيون معاملات مراجعه و حداكثر تا يك هفته پس از درج آگهي اسناد تكميل شده را تحويل دبيرخانه كميسيون معاملات  دانشگاه نماييد .
خاطر نشان مي گردد دانشگاه دررد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار بوده و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .

آدرس : يزد -صفاييه - انتهاي بلوار پروفسور حسابي - دانشگاه آزاد اسلامي يزد -طبقه دوم ساختمان طاهري - دبيرخانه كميسيون معاملات . تلفن 03531872329

سالم باشيد دبيرخانه كميسيون معاملات