معاونت فرهنگي و اجتماعي

سامان دهي و نظام مندي امور فرهنگي به منظور پرهيز از سليقه هاي فردي و اشراف و نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي دانشگاهيان اعم از اساتيد ، كارمندان و دانشجويان و نيز جهت دهي و هماهنگي اين فعاليتها از وظايف معاونت فرهنگي است كه بدين منظور شوراي فرهنگي با حضور مسئولين دانشگاه تشكيل و با همفكري و هماهنگي تقويم فرهنگي دانشگاه تنظيم مي گردد تا از اجراي برنامه هاي موازي جلوگيري شود .
اين دفتر در طبقه دوم ساختمان ( حسينيه) مستقر است .

insta            Telegram            Telegram