گردش كاري حذف ترم

1-مراجعه دانشجو در زمان مقرر به كارشناس اداره خدمات آموزش و درخواست فرم حذف ترم.
2-بررسي درخواست توسط كارشناس اداره خدمات آموزش. در صورت عدم مغايرت با ضوابط آموزشي، پس از تاييد ثبت اوليه انجام مي شود.
3-مراجعه دانشجو به مركز مشاوره جهت بررسي و ارائه مشاوره.
4-تحويل فرم حذف ترم به مسئول اجرايي شوراي آموزش.
5-ارسال فرم به اداره امتحانات جهت ثبت نهايي
6- ارسال فرم به بايگاني جهت ثبت در پرونده.

نكات:

ماده 38: حذف كليه واحد هاي انتخابي در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصي تحصيلي محسوب مي گردد.
تبصره 1 - چنانچه به دلايلي شوراي آموزشي واحد بموقع تشكيل نشود و اينكار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشي واحد ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه استفاده از مواد 31، 32 و 35 آئين نامه آموزشي موجب حذف كليه دروس در يك نيمسال گردد، آن نيمسال مرخصي با احتساب سنوات لحاظ مي شود.
تبصره 3 – استفاده از ماده 38 آئين نامه آموزشي و تبصره 2 آن موجب بازپرداخت شهريه اعم از ثابت و متغير نخواهد شد.

insta            Telegram            Telegram