گردش كاري اخذ مرخصي تحصيلي

1-مراجعه به كارشناس اداره خدمات آموزش و درخواست مرخصي تحصيلي.
2-بررسي توسط كارشناس اداره خدمات آموزش و تاييد فرم (در صورت عدم مغايرت با ضوابط آموزشي).
3-تاييد توسط رئيس اداره خدمات آموزش
4-مراجعه به امور شهريه .
5-مراجعه به كارشناس اداره خدمات آموزش و ثبت مرخصي تحصيلي.
6-تحويل فرم مرخصي به بايگاني آموزش.

تذكرات:

ماده 48: دانشجو مي تواند هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، حداكثر دونيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته كارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره1- استفاده از مرخصي تحصيلي در چند نيمسال متوالي بلامانع است. دانشجو موظف است براي نيمسال هاي مورد درخواست خود مطابق ماده 49 آيين نامه تقاضاي خود را به واحد دانشگاه ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيلي كسب كند.
تبصره2- مدت مرخصي تحصيلي (به استثناي مرخصي موضوع تبصره3 ماده 3 و تبصره 2و 3 ماده 49 و همچنين يك نيمسال مرخصي زايمان) جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
ماده 49: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل 2 هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ كند.
تبصره- آموزش واحد، زماني با درخواست دانشجو موافقت مي نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره، دچار مشكل نگردد.

insta            Telegram            Telegram